POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Division IV: Engineering Sciences

Committee on Metrology
and Scientific Instrumentation


VOLUME VIII - NUMBER 1/2001 [next]

CONTENTS

Staniław Osowski - Classical and neural networks for signal processing and measurements3
Jadwiga Lal-Jadziak - The influence of quantizing the accuracy of correlation functions estimation40
Magdalena Kasprowicz, Henryk Juniewicz, Jerzy Wroński - Analysis of hydraulic and electrical models of blood and cerebrospinal fluid flow circulation61
Mateusz Turkowski - Application of modifled Youden analysis in the intercomparision of flow measurement facilities63
Grzegorz Gryz, Dariusz Podniesiński, Andrzej Zając - Application of fiber sensor in precisely laser therapy89
Marian Kampik - A notch filter for ac-dc calibration system91

SPIS TREŚCI

Stanisław Osowski - Sieci neuronowe klasyczne i rozmyte w zastosowaniach do przetwarzania sygnałów i metrologii23
Jadwiga Lal-Jadziak - Wpływ Kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacyjnych25
Magdalena Kasprowicz, Henryk Juniewicz, Jerzy Wroński - Analiza hydraulicznych i elektrycznych modeli krążenia mózgowego krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego41
Mateusz Turkowski - Zastosowanie zmodyfikowanej metody Youdena do międzylaboratoryjnego porównywania stanowisk do badań przepływomierzy73
Grzegorz Gryz, Dariusz Podniesiński, Andrzej Zając - Zastosowanie czujników światłowodorowych w precyzyjnych zabiegach terapii laserowej75
Marian Kampik - Filtr środkowozaporowy do transferu ac-dc106