POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Division IV: Engineering Sciences

Committee on Metrology
and Scientific Instrumentation


VOLUME VIII - NUMBER 3/2001 [previous] [next]

CONTENTS

Stefan Kubisa - Evaluation of the expended measurement uncertainty using higher order error moments and probability distribution approximated by a linear combination of normal distributions215
Danuta Turzeniecka, Hanna Bogucka, Przemysław Otomański - Characteristics of the convolution of two student`s distributions and two rectangular distributions239
Zbigniew Czaja, Romuald Zielonko - New methods of fault diagnosis in electronic circuits based on bilinear transformation in multidimensional spaces251
Artur Dybko - Automated measuring system for testing chemical sensors263
Emilia Nowaczyk, Janusz Nowaczyk - Effect of the number of samples collected in a polyharmonic signal period on the root-mean-square or the average signal value calculated on their basis271
Jarosław Makal - The metrologic analysis of an open computer system for temperature measurement289

SPIS TREŚCI

Stefan Kubisa - Ocena rozszerzonej niepewności pomiaru za pomocą momentów wyższych rzędów błędu i aproksymacji rozkładu prawdopodobieństwa kombinacją liniową rozkładów normalnych215
Danuta Turzeniecka, Hanna Bogucka, Przemysław Otomański - Charakterystyka splotu dwóch rozkładów studenta i dwóch rozkładów jednostajnych239
Zbigniew Czaja, Romuald Zielonko - Nowe metody diagnostyki uszkodzeń układów elektronicznych oparte na przekształceniu biliniowym w przestrzeniach wielowymiarowych251
Artur Dybko - Zautomatyzowany system pomiarowy do testowania czujników chemicznych263
Emilia Nowaczyk, Janusz Nowaczyk - Wpływ liczby pobieranych próbek i ich usytuowania w okresie na wyznaczanie wartości skutecznej lub średniej sygnału poliharmonicznego271
Jarosłwa Makal - Analiza Metrologiczna otwartego systemu komputerowego do pomiaru temperatury289